VAKIF SENEDİ


İH-DA Uluslararası İnsani Yardımlaşma Vakfı
 

VAKIF KURULUŞ SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1: Vakfın adı İH-DA Uluslararası İnsani Yardımlaşma Vakfıdır. İşbu senet metninde kısaca vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ, ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER
Madde 2: Vakfın yerleşim yeri “Nailbey Mah. Tuncay Sok. Kat: 2/Daire 4 ELAZIĞ” dır.
Bu adres teftiş makamına bilgi verilmek şartıyla aynı şehir içinde yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3: Nerede  olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle  mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmesi için;
a- Vakıf, kimsesiz çocukların barınmaları için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müesseseleri inşa eder, satın alır veya kiralar. Eğitimlerinin sağlanması için okullar, kurslar vb. eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşarak çocukların eğitiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar.
b- Vakfın kimsesiz çocuklara desteği kendi başlarına ayakta kalabilecekleri şekilde yetişene kadar devam eder. Gerekirse iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur.
c- İyi bir eğitim ve terbiye alamamış her insan yardıma muhtaç duruma düşeceğinden vakıf tüm gençlerin eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunur. İmkânları ölçüsünde burs, ayni yardım ve destekleyici kurslar ile onlara destek olur. Vakfın tesislerinden yararlanma hakkı öncelikle ülkemizde veya yurtdışında felakete maruz kalmış kimseler veya onların çocuklarınındır. Ancak eğitim alanındaki kurum ve yardımlardan, zeki fakat imkânları kendi başına tahsiline yetmeyen gençler de yararlandırılır.
d-Vakıf tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir, kiralayabilir. Anaokulları, orta dereceli okullar, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar kurabilir, işletebilir. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, mescit, laboratuar, huzurevi kurar ve işletir.
e- Vakfın sahibi, ortağı veya işletmecisi bulunduğu kurumlardan faydalanma şartları ve faydalananların uyacakları esaslar topluca ya da her kurum için ayrı ayrı olmak üzere mütevelli heyet veya onun atayacağı yönetim kurulunca yönetmeliklerle belirlenir. İşbu yönetmeliklere uymayanların Vakıfla ilişkisi kesilir.
f- İlgili mevzuat dahilinde gerekli müsaadeler alınarak her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (İlköğretim, Kolej, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitü, Kurs, Yurt, Kütüphane, Bilimsel Araştırma-Geliştirme ve Dokümantasyon Merkezleri) açar, sosyal, kültürel ve spor tesis ve merkezleri açar.

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 5: Vakfın malvarlığı vakıf senedi sonunda isimleri yazılı mütevelli heyet üyelerinin bağışladıkları cem’an 50.000.00.-(Ellibin)TL kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasına müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 6: Vakıf senedinin 5. maddesinde belirtilen mal varlığı dışında;
a- Her türlü menkul, gayrimenkul, ayni ve nakdi bağışlar intifa senetleri, kuponları vb. kıymetli evrak,
b- Vakfın kuracağı, ortak olacağı veya işleteceği kuruluşlardan, organize edeceği sergi, panel, konser, çekiliş, müzayede vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirlerdir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 7: Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 8: Vakfın organları;
a) Mütevelli Heyeti,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu, ,

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 9: Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan (7) kişidir. Bunlar, İhsan DAĞOĞLU, Nida DAĞOĞLU, Naşide Şeyma DAĞOĞLU, Nuran DEMİRTAŞ, Ahmet DEMIRTAS,Ahmet KARAKOC ve Sevim KARAKOC ’dur. 
Mütevelli heyeti üyelerinin ölüm, istifa, ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 10:
A-Oluşumu
Vakıf Yönetim Kurulu iki yıl süre ile Mütevelli Heyet tarafından seçilecek üç asıl, bir yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyelerinden oluşması esastır.
Kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı seçerek görev taksimi yapar.
Boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere yedek üyeler sıra ile görev alır.
B- Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular. Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür. Vakıf, gerek görürse ilgili iç mevzuat ve yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar. Vakfı temsil ve ilzam eder.

Mütevelli heyeti üyesi İhsan DAĞOĞLU vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenler veya düzenletir ve kanuni gereklilik görülürse ilan eder, ilgili idareye gönderir. İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yürütür, hastalık, ayrılma, mücbir sebep vb. durumları durumlarda yönetim kurulunun görevlendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülür.

VAKFIN SONRA ERMESİ
Madde 11: Vakfın amacının gerçekleşmesi imkânsız hale gelirse mütevelli heyet başkan veya herhangi bir üye tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıda vakfın durumu görüşülür. Vakfın feshine karar verilebilmesi için mütevelli heyetin 3/5 fesih gerektiği yolunda oy kullanması gerekir. Fesih kararında ayrıca mevcut vakıf mallarının kime kalacağı hususu da mütevelli heyetçe karara bağlanır.

DENETLEME KURULU
Madde 12: Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına kendi üyeleri arasından seçeceği üç kişiden teşekkül eder.
Denetleme Kurulu Vakfın tüm işlem ve muhasebe belge ve kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı raporu Mütevelli Heyet Başkanına sunar.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS ve SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 13: Vakıf yönetimince yıl içerisinde elde edilecek gelirlerin % 20’ye kadarı yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri, ihtiyat ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 14: Vakfın kurucusu; İhsan DAĞOĞLU ’dur.
 

 

İletişim ve Bilgi Hattı: (+90 232) 425 44 27